Poradnictwo psychologiczne

Jest to forma pomocy skierowana do osób przeżywających kryzysy rozwojowe lub mających trudności przystosowawcze. Odbywa się w formie kilku spotkań, których celem jest ustalenie źródeł problemu, poszukanie nowych sposobów jego rozwiązania oraz wsparcie klienta w podejmowanych przez niego zmianach.

Psychoterapia

Termin ten odnosi się do oddziaływań terapeutycznych mających na celu pomoc osobie w pokonaniu problemów związanych, między innymi, z relacjami z ludźmi, trudnościami emocjonalnymi oraz stresem. Psychoterapia jest procesem, którego celem jest zmiana sposobu myślenia, przeżywania i zachowania na bardziej adaptacyjny. Oferuje bardziej „głębokie” podejście do problemu i trwa dłużej niż poradnictwo psychologiczne. Psychoterapia obejmuje wnikliwe poznawanie uczuć, przekonań i myśli człowieka, włączając te, które mają źródło w dzieciństwie, aby w pełni zrozumieć problem lub cierpienie, którego doświadcza. Rozwój opartej na zaufaniu relacji z terapeutą ma ogromne znaczenie w efektywnym leczeniu.

Terapia małżeńska / Terapia par

Z tej formy pomocy korzys­tają osoby, które swój prob­lem lokalizują w relacji z part­nerem / part­nerką. Pracę w tej formie rozpoczyna się od spotkań kon­sul­ta­cyjnych, w których biorą udział oboje part­nerzy oraz dwóch ter­apeutów. Poza­wala to zrównoważyć siły odd­zi­ały­wa­nia pomiędzy part­nerami oraz poświę­cić maksy­malną ilość uwagi każdemu z nich. Wstępne kon­sul­tacje pozwalają zdefin­iować prob­lem oraz określić cele ter­apeu­ty­czne, nad którymi będzie pode­j­mowana praca. Etap ten kończy się zawar­ciem kon­traktu ter­apeu­ty­cznego i rozpoczę­ciem pro­cesu psy­choter­apeu­ty­cznego. Ter­apia taka prowad­zona jest w paradyg­ma­cie psy­cho­dy­nam­icznym. W jej trak­cie poruszane są tem­aty związane z aktu­alną sytu­acją życiową part­nerów, jak również z indy­wid­u­alną his­torią życia każdego z nich. Wyjątkowe znacze­nie mają wszys­tkie emocje pojaw­ia­jące się w trak­cie sesji pomiędzy uczestnikami.

Interwencja kryzysowa

Specyficzna forma pomocy w sytuacjach trudnych, kiedy stosowane wcześniej przez człowieka strategie radzenia sobie okazują się niewystarczające. Kryzys jest momentem zwrotnym, charakteryzuje się silnym napięciem emocjonalnym, towarzyszy mu lęku, obawa przed utratą kontroli oraz bezsilność. Do okoliczności kryzysowych można zaliczyć, np. sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, śmierć bliskiej osoby oraz rozwód.

Pomoc seksuologiczna

Forma pomocy skierowana do osób mających trudności w sferze seksualnej. Pomoc profesjonalisty użyteczna jest, między innymi, w przypadkach czynnościowych zaburzeń seksualnych, problemów związanych z potrzebami seksualnymi oraz pożądaniem, a także w trudności w relacjach partnerskich.

Diagnostyka i opiniowanie

  • diagnoza neuropsychologiczna
  • diagnoza intelektu
  • diagnoza osobowości

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od indywidualnego spotkania konsultacyjnego, w trakcie którego omawiany jest cel badania. Podczas pierwszej wizyty zbierany jest także wywiad kliniczny, który jest podstawową metodą diagnozy psychologicznej. Kolejne spotkania polegają na przeprowadzeniu testów psychologicznych, które są dobierane odpowiednio do celu badania. Proces diagnostyczny kończy się wydaniem pisemnej opinii.

Artur Król

Artur Król

Psychterapeuta

O mnie
Agata Cioczek

Agata Cioczek

Psycholog

O mnie

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!