Zespół

Artur Król

Artur Król

Psychoterapeuta

Ukoń­czy­łem stu­dia psy­cho­log­iczne na Uni­w­er­syte­cie im. Ada­ma Mick­iewicza w Poz­na­niu. Na poz­nańskiej uczel­ni ukoń­czy­łem rów­nież Pody­plo­mowe Stu­dium Pomo­cy Psy­cho­log­icznej w Dzie­dzi­nie Sek­suologii prowad­zone przez prof. dr hab. Marię Beis­ert. Aktu­al­nie trwa postę­po­wa­nie cer­ty­fiku­jące zmierza­jące do uzyska­nia prze­ze mnie Cer­ty­fikatu Sek­suologa Klin­icznego. Jestem Człon­kiem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Sek­suo­log­icznego. Pra­cę o pod­ło­żu sek­suo­log­icznym super­wiz­uję u dr Mar­ka Jasiń­skie­go.

W 2014 roku ukoń­czy­łem cztero­let­nie szkole­nie w zakre­sie pro­wa­dze­nia psy­choter­apii psy­cho­dy­nam­icznej w Kra­kow­skim Cen­trum Psy­cho­dy­nam­icznym. Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­dy­na­micz­nej i reg­u­larnie super­wiz­uję swo­ją pra­cę tera­peu­tycz­ną u super­wi­zo­rów reko­men­do­wa­nych przez w/w towa­rzy­stwo.

W latach 2011 — 2015 pra­co­wa­łem na sta­no­wi­sku psy­cho­lo­ga i psy­cho­te­ra­peu­ty w szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym NZOZ MEDi­SON w Kosza­li­nie. Aktu­al­nie jestem zatrud­nio­ny w Samo­dziel­nym Publicz­nym Spe­cja­li­stycz­nym Zespo­le Gruź­li­cy i Cho­rób Płuc w Kosza­li­nie oraz Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Kosza­li­nie. Współ­pra­cu­ję rów­nież z Ośrod­kiem Eks­per­tyz Sądo­wych MEDi­SON, gdzie pro­wa­dzę bada­nia i wysta­wiam opi­nie psy­cho­lo­gicz­ne jako bie­gły sądo­wy. Od kil­ku lat posia­dam gabi­net pry­wat­ny, w któ­rym pro­wa­dzę tera­pię indy­wi­du­al­ną oraz tera­pię par.

  • +48 600 274 754
Agata Cioczek

Agata Cioczek

Psycholog Psychoterapeuta

Magi­ster psy­cho­lo­gii, psy­cho­te­ra­peut­ka. Absol­went­ka Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych (kie­ru­nek psy­cho­lo­gia) i Pody­plo­mo­we­go Stu­dium Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­nej w Dzie­dzi­nie Sek­su­olo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, a tak­że Stu­diów Pody­plo­mo­wych z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej na Gdań­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym. Ukoń­czy­ła czte­ro­let­nie Stu­dium Psy­cho­te­ra­pii oraz Szko­łę Psy­cho­te­ra­pii Gru­po­wej w Labo­ra­to­rium Psy­cho­edu­ka­cji, war­szaw­skim ośrod­ku reko­men­do­wa­nym przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­cho­lo­gicz­ne oraz ate­sto­wa­nym przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­chia­trycz­ne.

Ukoń­czy­ła tak­że szko­le­nie z Tera­pii Par Skon­cen­tro­wa­nej na Emo­cjach (EFT – Emo­tio­nal­ly Focu­sed The­ra­py), pro­wa­dzo­ne prze Lean­ne Camp­bell z Inter­na­tio­nal Cen­tre for Excel­len­ce in Emo­tio­nal Focu­sed The­ra­py, szko­le­nie pierw­sze­go stop­nia z Tera­pii Opar­tej na Men­ta­li­za­cji (MBT – Men­ta­li­za­tion Based Tre­at­ment) pro­wa­dzo­ne przez Anthony’ego Bateman’a z Anna Freud Natio­nal Cen­tre w Lon­dy­nie i szko­le­nie z zakre­su two­rze­nia sie­ci spo­łecz­nych w sytu­acji kry­zy­su psy­chicz­ne­go w podej­ściu Otwar­te­go Dia­lo­gu orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Pol­skie­go Insty­tu­tu Otwar­te­go Dia­lo­gu.

W latach 2009–2017 pra­co­wa­ła w Szpi­ta­lu Psy­chia­trycz­nym oraz Ośrod­ku Eks­per­tyz Sądo­wych MEDi­SON w Kosza­li­nie. Współ­pra­co­wa­ła z wie­lo­ma insty­tu­cja­mi w zakre­sie porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­ne­go i tera­pii. Posia­da cer­ty­fi­kat tera­peu­ty śro­do­wi­sko­we­go Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go.

Regu­lar­nie uczest­ni­czy w kon­fe­ren­cjach nauko­wych i pod­da­je swo­ją pra­cę super­wi­zji cer­ty­fi­ko­wa­nych super­wi­zo­rów. Pro­wa­dzi psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną, gru­po­wą i par.

  • +48 600 223 668
Maria Wysocka

Maria Wysocka

Psychoterapeuta

Jestem absol­went­ką stu­diów magi­ster­skich na Wydzia­le Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W 2014r. ukoń­czy­łam czte­ro­let­nie szko­le­nie psy­cho­te­ra­pii poznaw­czo – beha­wio­ral­nej w Szko­le Psy­cho­te­ra­pii CBT w War­sza­wie. Jestem w trak­cie szko­le­nia Sys­te­mo­we­go Rozu­mie­nia Rodzin, któ­re jest ate­sto­wa­ne przez Sek­cję Nauko­wą Psy­cho­te­ra­pii Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go jako kurs spe­cja­li­stycz­ny, przy­go­to­wu­ją­cy do wie­lo­wy­mia­ro­wej dia­gno­zy i prze­pro­wa­dza­nia kon­sul­ta­cji rodzin­nych.

Nale­żę do Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tera­pii Poznaw­czej i Beha­wio­ral­nej oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tera­pii Dia­lek­tycz­no-Beha­wio­ral­nej. Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam na sta­żach w Szpi­ta­lu Aka­de­mii Medycz­nej w Gdań­sku na Oddzia­le Ner­wic, Szpi­ta­lu MSWIA w Gdań­sku w Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­nej oraz Kli­ni­ce Psy­chia­trii i Stre­su Bojo­we­go w Cen­tral­nym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym MON w War­sza­wie. Pra­co­wa­łam jako psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta w Szpi­ta­lu Psy­chia­trycz­nym Medi­son w Kosza­li­nie, Mazo­wiec­kim Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji STOCER oraz Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go w Prusz­ko­wie.

Obec­nie jestem zatrud­nio­na na sta­no­wi­sku psy­cho­lo­ga i psy­cho­te­ra­peu­ty w Publicz­nym Ośrod­ku Adop­cyj­nym w Kosza­li­nie oraz Cen­trum Kry­zy­so­wym dla kobiet i kobiet z dzieć­mi Nadzie­ja w Kosza­li­nie. Pra­cu­ję rów­nież jako tre­ner w pro­jek­cie z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia psy­chicz­ne­go dla zawo­dów zaufa­nia publicz­ne­go w ramach pro­jek­tu Dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cja szan­są na dobrą zmia­nę.

Sta­le sta­ram się pod­no­sić swo­ją wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści uczest­ni­cząc w warsz­ta­tach oraz kon­fe­ren­cjach nauko­wych. Pra­cę tera­peu­tycz­ną pod­da­ję regu­lar­nej super­wi­zji. W pra­cy kie­ru­ję się kodek­sem ety­ki zawo­do­wej.

  • +48 667 407 648
Izabela Gębka

Izabela Gębka

Specjalista Psychiatra

Ukoń­czy­łam w 1998 r Aka­de­mię Medycz­ną w Łodzi . Od 2010 r jestem leka­rzem spe­cja­li­stą w dzie­dzi­nie psy­chia­trii. Mam wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w dia­gno­sty­ce i lecze­niu doro­słych pacjen­tów cier­pią­cych z powo­du róż­nych zabu­rzeń psy­chicz­nych, wyni­ka­ją­ce zarów­no z prak­ty­ki szpi­tal­nej jak i pra­cy w psy­chia­trycz­nej opie­ce ambu­la­to­ryj­nej . Od 2011 r peł­nię funk­cję zastęp­cy ordy­na­to­ra oddzia­łu psy­chia­trycz­ne­go. Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go

Reje­stra­cja tele­fo­nicz­na wizyt od pn do pt od godz 16.30 do 20.00

  • +48 881 566 684
Anna Zaręba

Anna Zaręba

Lekarz Psychiatra

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Lubli­nie. Od dzie­wię­ciu lat pra­cu­je w oddzia­łach psy­chia­trycz­nych. Ma tak­że doświad­cze­nie pra­cy w porad­ni zdro­wia psy­chicz­ne­go oraz zespo­le lecze­nia śro­do­wi­sko­we­go. Spe­cja­li­zu­je się w dia­gno­sty­ce i lecze­niu zabu­rzeń psy­chicz­nych osób doro­słych.

  • +48 516 117 187

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!