Zespół

Artur Król

Artur Król

Psychoterapeuta

Ukończyłem stu­dia psy­cho­log­iczne na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Na poz­nańskiej uczelni ukończyłem również Pody­plo­mowe Studium Pomocy Psy­cho­log­icznej w Dziedzinie Sek­suologii prowad­zone przez prof. dr hab. Marię Beis­ert. Aktu­al­nie trwa postępowanie cer­ty­fiku­jące zmierza­jące do uzyska­nia przeze mnie Cer­ty­fikatu Sek­suologa Klin­icznego. Jestem Członkiem Pol­skiego Towarzystwa Sek­suo­log­icznego. Pracę o podłożu sek­suo­log­icznym super­wiz­uję u dr Marka Jasińskiego.

W 2014 roku ukończyłem cztero­let­nie szkole­nie w zakre­sie prowadzenia psy­choter­apii psy­cho­dy­nam­icznej w Krakowskim Cen­trum Psy­cho­dy­nam­icznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i reg­u­larnie super­wiz­uję swoją pracę terapeutyczną u superwizorów rekomendowanych przez w/w towarzystwo.

Aktu­al­nie pracuję na stanowisku psy­chologa i psy­choter­apeuty w Niepub­licznym Zakładzie Opieki Zdrowot­nej MEDi­SON w Kosza­linie oraz w Samodziel­nym Pub­licznym Spec­jal­isty­cznym Zes­pole Gruźl­icy i Chorób Płuc w Kosza­linie. Do moich obow­iązków należy przede wszys­tkim prowadze­nie ter­apii indy­wid­u­al­nej, diag­nos­tyka pac­jenta dorosłego, prowadze­nie zajęć psy­choe­duka­cyjnych oraz grupy wspar­cia. Współpracuję również z Ośrod­kiem Eksper­tyz Sądowych MEDi­SON, gdzie prowadzę bada­nia i wys­taw­iam opinie psy­cho­log­iczne jako biegły sądowy.

Agata Cioczek

Agata Cioczek

Psycholog

Jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu, Studia Podyplomowe – Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamiczynym.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Systematycznie podnoszę kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursach oraz konferencjach naukowych. Ukończyłam, między innymi szkolenie w obszarze mediacji oraz pracy z parami. Posiadam certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Należę także do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie psychologa, od 2009 pracuję w oddziale psychiatrycznym. Współpracuję też z ośrodkiem ekspertyz sądowych jako biegły w dziedzinie psychologii.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę konsultacje oraz psychoterapię indywidualną dorosłych. Zajmuję się także diagnostyką oraz pracą z parami.

Mariola Skład

Mariola Skład

Life Coach

Jestem autorką wielu zmian w swoim życiu, od pięciu lat inspiruję także innych, by podejmowali własne decyzje i zmieniali życie. Specjalizuję się w zakresie coachingu życiowego oraz utrzymania równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym (czyli life caochingu i coachingu work–life balance).

Sesje prowadzę w atmosferze psychologii pozytywnej, stawiam sobie za cel wzmacnianie klienta i uświadamianie mocnych stron.

Na co dzień pracuję w szpitalu, ukończyłam Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie na kierunku Coaching. Moje sesje systematycznie superwizowane są przez dr Mikołaja Koterskiego. W wolnym czasie trenuje tai-chi.

dyplom1 dylplom2

Izabela Gębka

Izabela Gębka

Specjalista chorób psychicznych

Ukończyłam w 1998 r Akademię Medyczną w Łodzi . Od 2010 r jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Mam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu dorosłych pacjentów cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych, wynikające zarówno z praktyki szpitalnej jak i pracy w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej . Od 2011 r pełnię funkcję zastępcy ordynatora oddziału psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rejestracja telefoniczna wizyt od pn do pt od godz 16.30 do 20.00

Dialog-Cytaty-1
This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!