[rev_slider coaching]

Coaching to psychologiczna forma wsparcia służąca poprawie jakości życia.

Life Coaching

Life Coaching to jeden z obsza­rów coachin­gu pomoc­ny przy wpro­wa­dza­niu życio­wych zmian.

Każ­dy czło­wiek chce być szczę­śliw­szy, bar­dziej speł­nio­ny, spo­koj­niej­szy, osią­gnąć suk­ces. Wie­rzę, że każ­dy z nas może zre­ali­zo­wać życio­we cele, gdyż jest abso­lut­nym eks­per­tem w zakre­sie swo­je­go życia. Zapra­szam zatem na sesje, pod­czas któ­rych prze­ko­nasz się, że coaching dzia­ła.

Coachig Work–life balance

To kon­cep­cja zarzą­dza­nia cza­sem, sta­wia­ją­ca za cel odna­le­zie­nie rów­no­wa­gi pomię­dzy pra­cą a życiem pry­wat­nym.
Idea work-life balan­ce jest odpo­wie­dzią na poja­wia­ją­ce zagro­że­nia współ­cze­sne­go życia takie jak prze­wle­kły stres zawo­do­wy czy wypa­le­nie zawo­do­we. Ide­ałem jest stan, w któ­rym wszyst­kie dzia­ła­nia są zgod­ne z naszy­mi pod­sta­wo­wy­mi war­to­ścia­mi i słu­żą naszym wizjom i celom.

Pod­czas spo­tka­nia two­rzo­na jest rela­cja, któ­ra poma­ga:

poznać poten­cjał,
zde­fi­nio­wać wła­sne cele,
stwo­rzyć plan dzia­ła­nia na przy­szłość.

W trak­cie sesji coach kon­cen­tru­je się na moż­li­wo­ściach klien­ta, wspie­ra, słu­cha, zada­je pyta­nia.

Zatem jeśli:

Chcesz na nowo odkryć swo­ją misję życio­wą?
Potrze­bu­jesz pomo­cy w zde­fi­nio­wa­niu obsza­ru do zmia­ny?
Chciał­byś zapla­no­wać i prze­pro­wa­dzić zmia­ny w swo­im życiu?
Chciał­byś być bar­dziej sku­tecz­ny w dzia­ła­niu na co dzień?
Chciał­byś zna­leźć pra­cę lub awan­so­wać?
Chciał­byś lepiej orga­ni­zo­wać swój czas?
Potrze­bu­jesz wię­cej rów­no­wa­gi pomię­dzy życiem oso­bi­stym a zawo­do­wym?
Chciał­byś zmniej­szyć poziom napię­cia — stre­su?
Chciał­byś lepiej rozu­mieć i oka­zy­wać emo­cje?

Zapra­szam na spo­tka­nia coachin­go­we. Spo­tka­nia mają cha­rak­ter pouf­ny, trwa­ją naj­czę­ściej 50–90 minut.

alert-info
Cena

50–120 zł

Mariola Skład

Mariola Skład

Life coach

O mnie

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!